Přejít na obsah
Magistrát města Liberec
Home > MP Liberec > Činnosti a...
Tísňové volání Tísňové volání: 156 SMS pro neslyšící SMS pro neslyšící: 721225874

Činnosti a oprávnění

 

 

Vybraná ustanovení o úkolech, povinnostech a oprávnění strážníků dle zákona  č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 

 

ÚKOLY STRÁŽNÍKŮ

 

 

§ 2

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

a)  přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b)  dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c)  dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d)  se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e)  se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f)  se podílí na prevenci kriminality v obci,

g)  provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci,

h)  odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i)  poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo") na požádání údaje o obecní policii.

 

POVINNOSTI STRÁŽNÍKŮ

§ 6

(1) Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.

(2) Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.

(3) Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona  každému, kdo o ni požádá.

§ 9

(1) Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Vykonává-li strážník svou pravomoc na území obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a, prokáže se na požádání rovněž zmocněním této obce; při zákroku, který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí.

(2) Odznak obecní policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem obecní policie. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí levého rukávu.

(3) Stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie musí obsahovat jednotné prvky. Stejnokroj nesmí být zaměnitelný se stejnokrojem vymezeným zvláštním právním předpisem.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou

vzor odznaku obecní policie,

jednotné prvky stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie.

 

OPRÁVNĚNÍ STRÁŽNÍKŮ

 • § 11 Oprávnění požadovat vysvětlení
 • § 12 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby)
 • § 13 Oprávnění předvést osobu
 • § 14 Oprávnění odebrat zbraň
 • § 15 Oprávnění zakázat vstup na určená místa
 • § 16 Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • § 17 Oprávnění odejmout věc
 • § 17a Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla:
  • které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
  • které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
  • které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
  • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě přítomen.
 • § 17c Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven
 • § 18  Donucovací prostředky :
  • hmaty, chvaty, údery a kopy,
  • slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,
  • obušek a jiný úderný prostředek,
  • pouta,
  • úder služební zbraní
  • hrozba namířenou služební zbraní
  • varovný výstřel ze služební zbraně,
  • technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
 • § 19  Použití psa
 • § 20  Použití služební zbraně

 

 

 


Aktuálně